Regulamin serwisu VIA CITY MAP

 

Pobierz regulamin serwisu VIA CITY MAP

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 

1.   Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2.   Serwis viacitymap.pl (zwany dalej „Serwisem”) działający pod adresem internetowymwww.viacitymap.pl i jego poddomenach jest własnością Anny Szumniak (NIP: 9372393555 , REGON: 122538222) oraz Anny Wyrzykowskiej (NIP: 6191969760 , REGON: 302077233) prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą: VIA CITY MAP S C ANNA SZUMNIAK ANNA WYRZYKOWSKA, ul. Ratuszowa 12/4, 63-600 Kępno, REGON 302081542, NIP: 6192019813 (zwaną dalej „Operatorem”).

3.   Serwis jest platformą informacyjną online obsługiwaną przez Operatora za pośrednictwem, której osoby korzystające z Serwisu („Użytkownik”) mogą zapoznawać się z Materiałami udostępnianymi przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące („Partner”), wprowadzać własne komentarze oraz dokonywać ocen w miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie. Dodatkowo Operator świadczy usługę elektroniczną polegającą na możliwości otrzymywania od Operatora lub Partnerów Materiałów i informacji m. in. o wydarzeniach kulturalnych, event'ach, restauracjach, hotelach, miejscach, które warto odwiedzić.

4.   Głównym celem Serwisu jest przekazywanie Użytkownikom informacji Użytkownikom związanych z codziennymi wydarzeniami w danej miejscowości w Polsce, a także udostępnienie miejsca w Serwisie na przedstawianie różnego rodzaju informacji i opinii dostarczanych przez Użytkowników, Operatora oraz Partnerów. Umieszczone w Serwisie oferty i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność może nie zostać zweryfikowana przez Operatora. Oferty mogą zawierać zdjęcia w postaci zrzutów ekranu, a także zawierać linki przekierowujące do Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

5.   Na Serwisie umieszczane są także informacje, Materiały, reklamy lub oferty handlowe Partnerów.

6.   Operator obsługuje od strony technicznej i organizacyjnej prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

7.   „Materiałami”, o których mowa w Regulaminie są wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Operatora, Partnerów lub Użytkowników w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

8.   Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

9.   Korzystanie z usług Serwisu odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

10.Możliwość dokonywania ocen i komentarzy Materiałów w Serwisie przez Użytkowników wymaga każdorazowego zarejestrowania się przez Użytkownika, podania wymaganych danych oraz uzależniona jest od uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Operator umożliwia zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu w trakcie procesu rejestracji oraz na stronie internetowej Serwisu.

11.Operator nieodpłatnie udostępnia treść Regulaminu pod linkiem znajdującym się na stronie głównej Serwisu w zakładce pod nazwą „Regulamin”. Udostępniona tam treść Regulaminu możliwa jest do pobrania przez każdego jako plik PDF, co pozwala Użytkownikowi na jego przechowywanie i odtwarzanie jego treści w zwykłym toku czynności.

12.Świadczenie usług przez Serwis następuje w języku polskim oraz angielskim.

 

§ 2. Zakres działań Serwisu

 

1.   Operator za pośrednictwem Serwisu świadczy bezpłatnie Usługi, w ramach których istnieje możliwość:

a)   przeglądania treści Serwisu i zapoznawania się z Materiałami,

b)   komentowania niektórych treści Serwisu w miejscach udostępnionych przez Operatora,

c)   dokonywania oceny Materiałów, miejsc lub wydarzeń zamieszczonych w Serwisie, poprzez przyznawanie przez Użytkownika odpowiedniej ilości gwiazdek w określonej przez Operatora kategorii- od jednej do pięciu,

d)   możliwość otrzymywania cyklicznych Materiałów i informacji od Operatora i Partnerów za pośrednictwem usługi Newsletter,

2.   Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. a) powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.   Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. b)- d) powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z usługi Newsletter) zostaje zawarta pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu, a także po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu.

5.   Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

6.   Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:

a)   system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

b)   skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c)   zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d)   oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie Flash, JPEG, PDF, HTML.

 

§ 3. Rejestracja i dane osobowe

 

1.   Użytkownik w celu dostępu do niektórych Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu powinien przeprowadzić proces rejestracji w Serwisie, w ramach którego konieczne będzie pozostawienie danych osobowych („Rejestracja”). Ponadto Rejestracja polega na odpowiedzi na pytania zadane przez Serwisu w profilu danej Usługi. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2.   Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu Rejestracji jest dobrowolne.

3.   Użytkownicy, którzy pozostawili dane osobowe w trakcie Rejestracji w Serwisie mają dostęp oraz możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych zamieszczonych w Serwisie. By usunąć dane osobowe z Serwisu należy wysłać maila na adres e-mail Operatora Serwisu: info@viacitymap.com, bądź wysłać pismo na adres siedziby Operatora Serwisu. W treści maila lub pisma należy podać swoje dane osobowe, które powinny być usunięte z bazy danych Serwisu oraz szczegóły dyspozycji jakie mają być dokonane na danych. Prośba o usunięcie z bazy Serwisu danych osobowych nie przypisanych do adresu e-mail, z którego przyszła prośba nie będzie realizowana chyba, że zostanie ona potwierdzona pisemną prośbą Użytkownika będącego posiadaczem tych danych osobowych.

4.   Gromadzone przez Operatora Serwisu dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celach:

a)   sprawnej komunikacji Serwisu z Użytkownikiem,

b)   informowania Użytkownika o aktualizacjach i nowościach Serwisu jeżeli Użytkownik wyrazi na to oddzielną zgodę.

c)   powierzenia ich przetwarzania lub przekazania podmiotom trzecim, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę,

5.   W trakcie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych o charakterze informacyjnym służących realizacji Usług świadczonych przez Serwis.

6.   Podczas Rejestracji Użytkownik, zaznaczając odpowiednią rubrykę na formularzu Rejestracji, może wyrazić zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych o charakterze informacyjnym oraz innych informacji handlowych od Operatora Serwisu lub Partnerów.

7.   Danymi osobowymi gromadzonymi przez Serwis administruje Operator. Operator Serwisu zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym osobom, podmiotom, chyba, że będą one realizowały na jego zlecenie cele opisane w ust. 4 lub będzie do tego zobowiązany z mocy obowiązującego prawa lub Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powierzenie lub przekazanie jego danych osobom trzecim.

8.   Operator zobowiązuje się należycie chronić wszystkie dane ujawnianie przez Użytkowników, w sposób wynikający z przepisów prawa.

9.   Serwis korzysta z plików cookies. Dane osobowe gromadzone przy użyciu tych plików mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika oraz optymalizacji działań Serwisu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Kasowanie plików nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, jednak może utrudniać dostęp do niektórych jego funkcjonalności.

10.Umowa o świadczenie usług przez Serwis jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać ona rozwiązana w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu.

11.W terminie 10 dni od dnia zamówienia Usługi Newsletter w Serwisie, a tym samym rozpoczęcia świadczenia usług przez Operatora Serwisu Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). By odstąpić od świadczenia Usług przez Serwis należy wysłać maila na adres e-mail Operatora Serwisu:info@viacitymap.com, bądź wysłać pismo z odstąpieniem na adres siedziby Operatora Serwisu

12.Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do żądania zakończenia świadczenia Usług przez Serwis i w tym celu powinien przesłać informację o rezygnacji z Usług (wypowiedzenie) do Operatora Serwisu na adres elektroniczny:info@viacitymap.com. Zaprzestanie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia do Operatora.

 

§ 4. Prawa i obowiązki Serwisu

 

1.   Operator Serwisu zapewnia poprawne działanie Serwisu.

2.   Operator zobowiązany jest poinformować Użytkowników o planowych przerwach w jego działaniu na ogólnodostępnych stronach Serwisu na 7 dni przed planowaną przerwą.

3.   Operator Serwisu ma prawo odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu lub gdy Operator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji. Operator może podjąć dodatkowe czynności celem zweryfikowania wątpliwości co do danych osobowych podanych podczas procedury Rejestracji. W przypadku odmowy Rejestracji, Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Rejestracji.

4.   Odmowa rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu może nastąpić w następujących przypadkach:

a)   dane osobowe lub informacje podane przez osobę rejestrującą się w Serwisie są nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania,

b)   osoba rejestrująca nie jest pełnoletnia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)   Użytkownik dokonał czynności stanowiących naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa,

d)   Użytkownik dopuścił się działania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, Partnerów, osób trzecich za pośrednictwem Serwisu lub działania niezgodnego z prawem.

e)   Użytkownik podaje informacje nieprawdziwe lub celowo wprowadzające w błąd innych Użytkowników.

f)    Użytkownik używa wulgaryzmów w dowolnych treściach umieszczanych w Serwisie lub zamieszcza treści noszące znamiona zniesławienia.

5.   Operator umieszcza w Serwisie Materiały bezpośrednio stworzone przez siebie, jak również Materiały stworzone przez jego Partnerów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz rzetelność Materiałów oraz opinii stworzonych przez inne podmioty niż Operator.

6.   Operator ma prawo moderowania i usuwania komentarzy Użytkownika na warunkach wynikających z Regulaminu.

 

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1.   Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

a)   korzystania z Usług oferowanych przez Serwis w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu,

b)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

c)   niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.   Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia wszystkich swoich danych osobowych z Serwisu.

3.   Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych w przypadku ich zmiany. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie przez Użytkownika niezbędnych zmian w tym zakresie. Odpowiedzialność z tego tytułu każdorazowo ponosi Użytkownik.

4.   Użytkownik ma prawo reklamować jakość świadczonej przez Operatora Serwisu usługi u Operatora Serwisu pod adresem elektronicznym info@viacitymap.com. Operator Serwisu będzie rozpatrywał złożone przez Użytkownika reklamację usług, za które ponosi odpowiedzialność w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji Użytkownika. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Operatora Serwisu niezwłocznie naprawi on wadliwą Usługę, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

5.   Użytkownik ma prawo umieszczania w Serwisie, w miejscach do tego przeznaczonych swoje komentarze. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników. Komentarze Użytkowników są moderowane przez Operatora przed lub po ich publikacji. Komentarze nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub treści reklamowe są kasowane przez Operatora.

6.   Operator Serwisu oraz Użytkownik mają zakaz dostarczania treści za pośrednictwem Serwisu o charakterze bezprawnym.

 

§ 6. Newsletter

 

1.   Użytkownik może zamówić usługę Newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Operator mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Operatora lub Partnerów.

2.   Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.

3.   W ramach usługi Newslettera , za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu e-mail

4.   Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając mail z takim żądaniem do Operatora.

5.   Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 7. Cookies

 

1.   Pliki „cookies” - informacje zapisywane przez serwery Serwisu lub przez serwery Partnerów na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.   Zasady określone w Regulaminie dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

3.   Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas użytkowania Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Operator oraz firmy partnerskie współtworzące serwisy internetowe i aplikacje mobilne Operatora, w szczególności firmy takie jak Google czy Facebook.

4.   Operator lub firmy partnerskie umieszczają pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowania podczas użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Operatora w celu:

a)   dostosowania zawartości serwisów internetowych i aplikacji mobilnych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i aplikacji mobilnych Operatora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c)   utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej,

d)   dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

e)   tworzenia statystyk oglądalności serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych Operatora,

f)    zapisywania i analizowania statystyk między innymi Google Analytics i Google AdWords.

5.   Pliki cookies zapisywane przez Operatora lub firmy partnerskie na urządzeniu końcowym użytkownika nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

6.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

7.   Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1.   Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2014 roku.

2.   Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie Serwisu. Użytkownik ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.

3.   Operator ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie już realizowanych Usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez publikację informacji na stronie internetowej oraz poprzez korespondencję elektroniczną wysłaną na adres elektroniczny Użytkownika, jeżeli taki adres email udostępnił Operatorowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści nowego Regulaminu ma on prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia jego danych.

4.   W sprawach nieregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.   Kontakt z Operatorem możliwy jest poprzez formularz udostępniony w Serwisie pod zakładką Kontakt lub na adres e-mail info@viacitymap.com.

Elegancki obiad? Tylko tutaj:

Dom Polski

Dom Polski

Restauracja Dom Polski W dzisiejszym świecie, przepełnionym…
Polska Różana

Polska Różana

Restauracja Polska Różana – połączenie pasji i tradycji…
L'Arc Varsovie

L'Arc Varsovie

W Warszawie niewiele jest typowo francuskich restauracji. L'Arc…
Zobacz więcej

Artykuły

Senses Restaurant

Senses Restaurant

Przewodnik Michelin to wydawana od ponad stu lat pozycja mająca…
Zobacz więcej